KVKK-Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Zorunluluğunun İstisnaları

 Kategori: Genel, Güvenlik, Kimlik ve Yetki Yönetimi, KVKK ve GDPR, Türkçe

Bilindiği üzere; 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), kişisel verilerin korunması hususunda getirdiği düzenlemeler ile genel olarak bir çerçeve belirlemiş, bu çerçeve içerisindeki konuların ayrıntılı düzenlemesini ise ikincil mevzuat olan yönetmeliklere bırakmıştır. Bu minvalde; söz konusu yönetmeliklerin birkaçı halihazırda yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliklerden bir tanesi de, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’tir (“Yönetmelik”).

KVKK’nın 16. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmak zorundadır. Aynı fıkranın ikinci cümlesinde ise; bazı objektif kriterlerin göz önünde bulundurularak, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt zorunluluğuna istisna getirilebileceği düzenleme altına alınmıştır.

Yönetmelik; Veri Sorumluları Sicili’nin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Sicili’ne yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu çerçevede; Veri Sorumluları Sicili’nin, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) gözetiminde kamuya açık şekilde tutulacağı düzenleme altına alınmıştır.

Yönetmelik’in 8. maddesi de Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrası ile aynı doğrultuda düzenlenmiş ve, kişisel veri işlemeye başlamadan önce veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolması gerektiği belirtilmiştir. Kayıt yükümlülüğü altında bulunmadığı halde, sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları ise, söz konusu yükümlülüğün altına girmelerini müteakip 30 (otuz) gün içinde Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmak zorundadır. Ek olarak; veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne başvuruda ve diğer işlemlerde kullanacakları internet üzerinden erişilebilen bilişim sistemi de Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (“VERBİS”) olarak adlandırılmaktadır.

Hâl bu olmakla birlikte; Yönetmelik’in 16. maddesinde, Kurul’un Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilmesi için göz önünde bulundurabileceği kriterler sayılmıştır. Buna göre; Kurul, aşağıdaki objektif kriterleri değerlendirerek bazı veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olma zorunluluğunu ortadan kaldırabilecektir:

a) Kişisel verinin niteliği

b) Kişisel verinin sayısı

c) Kişisel verinin işlenme amacı

ç) Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı

d) Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu

e) Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması

f) Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi

g) Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri

Aynı maddenin 2. fıkrasında; Kurul’un yukarıdaki kriterler çerçevesinde belirlediği istisnaların kapsamı ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla aldığı kararları uygun yöntemlerle yayımlayarak kamuya duyuracağı düzenlenmiştir.

Ancak; halihazırda ne Veri Sorumluları Sicili ne de VERBİS kullanıma açılmış bulunmaktadır. Bu nedenle; veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülükleri henüz başlamamıştır. Ayrıca; Yönetmelik’in 16. maddesinde öngörülen, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt istisnasına ilişkin de Kurul tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Yapılan bütün bu açıklamalar ışığında; Kanun’da ve Yönetmelik’te öngörülen ve Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uymayan veri sorumlularına uygulanacak olan 20.000,-TL ila 1.000.000,-TL arasında değişen idari para cezası yaptırımına maruz kalmamak adına, kişisel veri işleyen bütün gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı profesyoneller aracılığı ile yakından takip ederek, söz konusu kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreyi geçirmemeleri ve kayıt zorunluluğunun istisnası kapsamında iseler bunu tespit ettirmeleri gerekmektedir.

KVKK hakkında daha fazla bilgi için KVKK ve GDPR sayfamızı incelleyin.
Benzer Gönderiler
İletişim

Mesajınızı yazın.

Aramak istediğinizi yazın ve Enter tuşuna basın